Spring naar inhoud

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Cliënt: De natuurlijke persoon die een of meerdere hypnose sessies afneemt.

Herroepingsrecht: De termijn waarbinnen de Cliënt gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Hypnotherapie Rockanje: De natuurlijke of rechtspersoon die diensten aan Cliënten aanbiedt.

Digitale inhoud: Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

Duurzame gegevensdrager: Elk hulpmiddel waaronder ook begrepen e-mail dat de client of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Hypnose sessie: Dit betreft een individuele afspraak met een hypnotherapeut van Hypnotherapie Rockanje, waarbij de Cliënt een specifieke doelstelling formuleert om tijdens de sessie aan te werken.

Groepshypnose sessies:Dit betreft sessies waarbij een hypnotherapeut van Hypnotherapie Rockanje met een groep werkt aan een specifieke doelstelling.

Artikel 2: – Identiteit van de ondernemer:

Naam : Hypnotherapie Rockanje.

Adres : Alardusdreef 57

  3235VB Rockanje

Voor contact gebruik ons contact formulier.

KvK-nummer : XXXXXXXXXX.

BTW nummer : XXXXXXXXXX.

Rechtspersoon : Eenmanszaak.

Artikel 3 – Toepasselijkheid aanbod:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hypnotherapie Rockanje en op elke tot stand gekomen overeenkomst zowel op afstand als op andere wijze afgesloten tussen Hypnotherapie Rockanje en Cliënt.

 • 3.1 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Hypnotherapie Rockanje, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 • 3.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 3.3 De tekst van deze Algemene Voorwaarden wordt aangeboden via een link op de website van Hypnotherapie Rockanje dan wel op verzoek per post/email verzonden.
 • 3.4 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Hypnotherapie Rockanje en de Cliënt in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 • 3.5 Indien Hypnotherapie Rockanje niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Hypnotherapie Rockanje in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 • 3.6 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Hypnotherapie Rockanje zijn overeengekomen.

Artikel 4 – Uitoefenen van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan:

Bij een individuele hypnose sessie:

Cliënt kan tot 1 dag voor de individuele hypnose sessie kosteloos annuleren, hetzij via telefoon, dan wel door het zenden van een schriftelijke annulering c.q. E-mail welke uiterlijk 1 dag voor de afspraak ontvangen moet zijn bij Hypnotherapie Rockanje. Hypnotherapie Rockanje kan bij latere annulering of het niet nakomen van de afspraak de volledige hypnose sessie in rekening brengen.

Artikel 5 – De prijs:

Gedurende de tijdsduur van geplande consulten worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 6 – Nakoming overeenkomst:

Hypnotherapie Rockanje staat er voor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, zoals met de Cliënt is overeen gekomen.

Artikel 7 – Betaling:

Cliënten van hypnose sessies betalen onmiddellijk na de sessie. Indien er in overleg een factuur wordt verzonden geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

Indien de Cliënt niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Hypnotherapie Rockanje is gewezen op de te late betaling en Hypnotherapie Rockanje de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Hypnotherapie Rockanje gerechtigd de door hem gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=, onverminderd het recht van Hypnotherapie Rockanje op volledige vergoeding indien de werkelijke kosten hoger zijn. Hypnotherapie Rockanje kan ten voordele van de Cliënt afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid:

 • 8.1 De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Cliënt.
 • 8.2 Hypnotherapie Rockanje is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Hypnotherapie Rockanje.
 • 8.2.1 Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

Materiële schade aan de eigendommen van de Cliënt; redelijke kosten, die Cliënt heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade; redelijke kosten, die Cliënt redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade; redelijke kosten, die Cliënt redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 1, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

 • 8.3 Hypnotherapie Rockanje is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. 
 • 8.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Hypnotherapie Rockanje.
 • 8.5 Hypnotherapie Rockanje is niet aansprakelijk in geval van overmacht waarbij wordt verstaan externe oorzaken die niet te voorzien zijn en waarop Hypnotherapie Rockanje geen invloed kan uitoefenen en waardoor Hypnotherapie Rockanje niet is staat is om haar verplichtingen na te komen zoals ziekte, brand, bedrijfs- en technische storen betreffende de locatie van Hypnotherapie Rockanje.
 • 8.6 Hypnotherapie Rockanje is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
 • 8.7 De Cliënt dient de schade waarvoor Hypnotherapie Rockanje aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Hypnotherapie Rockanje te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 • 8.8 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het in de polis genoemde eigen risico. Indien om welke reden dan ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak geeft op een uitkering, is de aansprakelijkheid van Hypnotherapie Rockanje in elk geval beperkt tot het in de betreffende zaak in het desbetreffende jaar driemaal in rekening gebrachte en door Cliënt betaalde honorarium, tot een maximum van € 1000. Aansprakelijkheid voor mondeling, niet op schrift gestelde adviezen wordt geheel uitgesloten.
 • 8.9 Elke aansprakelijkheid van de Cliënt voor schade welke is ontstaan als gevolg van onvoldoende of onjuiste informatie aan haar verstrekt door of wegens Hypnotherapie Rockanje is uitgesloten.
 • 8.10 Een kopie van de verzekeringspolis wordt desgewenst ter beschikking gesteld. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt ieder invorderingsrecht in elk geval 12 maanden na het tijdstip op waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs bekend had moeten zijn en (zo dat niet kan worden vastgesteld) in ieder geval 2 jaren na de datum van de laatste factuur. Het in dit artikel bepaalde geldt ook jegens Hypnotherapie Rockanje indien een derde (tevens) schadevergoeding vordert in verband met een door Hypnotherapie Rockanje aan Cliënt verleende dienst. Hypnotherapie Rockanje heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 9 – Klachtenregeling:

Hypnotherapie Rockanje is aangesloten bij het CAT Collectief.

Door deze inschrijving conformeert Hypnotherapie Rockanje zich automatisch aan de klacht en tuchtrecht regeling van het GAT collectief welke gelieerd is aan het CAT Collectief.

Heeft u een klacht of meent u niet juist behandeld te zijn door Hypnotherapie Rockanje, dan kunt u via onze aparte klachten pagina bij het GAT een klacht indienen.

Artikel 10 – Vrijwaring:

De Cliënt vrijwaart Hypnotherapie Rockanje voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Cliënt toerekenbaar is.

Indien Hypnotherapie Rockanje door derden mocht worden aangesproken, dan is de Cliënt gehouden Hypnotherapie Rockanje zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Hypnotherapie Rockanje en derden komen verder voor rekening en risico van de Cliënt.

Artikel 11 – Verjaringstermijn:

Voor alle vorderingen jegens Hypnotherapie Rockanje en de door Hypnotherapie Rockanje (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Cliënt Hypnotherapie Rockanje ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Voor Cliënten inzake hypnose sessies wordt de verjaringstermijn van het Klachtenportaal Zorg gevolgd.

Artikel 12 – Privacy:

De privacyverklaring staat apart vermeld op de website van www.hypnotherapierockanje.nl

Artikel 13 – Overmacht:

Hypnotherapie Rockanje is niet gehouden tot het nakomen van een of meerdere verplichtingen indien  Hypnotherapie Rockanje daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

 • Door Hypnotherapie Rockanje onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Hypnotherapie Rockanje afhankelijk is.

Artikel 14 – Wijziging algemene voorwaarden:

Hypnotherapie Rockanje heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Hypnotherapie Rockanje zal de Cliënt per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Cliënt  op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Cliënt  niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Client het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden, zal dit kenbaar worden gemaakt op de Algemene Voorwaarden webpagina middels een aangepaste versie datum, dan wel onder een betreffende download link.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen:

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Hypnotherapie Rockanje partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Cliënt zijn woonplaats in het buitenland heeft.