Spring naar inhoud

Privacy Pagina

Deze privacyverklaring is opgesteld op 24-06-2019.

Voor vragen over gegevensbescherming kunt u contact opnemen met Hypnotherapie Rockanje via onze contact pagina.

Hypnotherapie Rockanje, gevestigd aan Alardusdreef 57, 3235VB te Rockanje, levert diensten. Voor de correcte uitvoering van deze diensten verwerken wij persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

De persoonsgegeven die wij verwerken hangen af van de vorm van dienstverlening. Bij het aanmelden voor een hypnotherapie sessie vragen we om informatie over gezondheid.

Hypnotherapie Rockanje verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Geslacht.
 • Geboortedatum.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.
 • Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Hypnotherapie Rockanje verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid

Hypnotherapie Rockanje verwerkt uitsluitend bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens bij aanmelding ten behoeve van hypnotherapie sessies met betrekking tot gezondheid en daar waar van toepassing gegevens van personen jonger dan 16 jaar via opgave van de ouder(s) of verzorger(s).

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben vastgelegd over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact pagina dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Hypnotherapie Rockanje verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor een zorgvuldige afhandeling van dienstverlening. We willen je kunnen informeren per e-mail en of telefoon omtrent wijzigen en andere belangrijke informatie. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Hypnotherapie Rockanje verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Hypnotherapie Rockanje neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hypnotherapie Rockanje) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Hypnotherapie Rockanje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor het bewaren van de gegevens over de gezondheid wordt de wettelijke termijn van 15 jaar aangehouden.
 • Hypnotherapie Rockanje mag persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.
 • Alle bewaarde gegevens zullen bij stoppen van de praktijk of bij overlijden van de eigenaar van Hypnotherapie Rockanje vernietigd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Hypnotherapie Rockanje deelt jouw gegevens niet met andere partijen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Hypnotherapie Rockanje gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hypnotherapie Rockanje en heb je het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens over draging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar onze contact pagina. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Hypnotherapie Rockanje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Hypnotherapie Rockanje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via onze contact pagina.